مرگ خاموش!

درخواست حذف این مطلب
به آرامی آغاز به مردن میکنی اگر از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامیدارد و ضربان قلبت را تند تر میکند، دوری کنی ... پابلو نرودا